Rezygnacja Adama Mandziary.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lechii Gdańsk zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Nastąpiły zmiany w Zarządzie Lechii Gdańsk, powołano nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło szerokie grono interesariuszy: akcjonariusz większościowy – Lechia Rights Management reprezentowany przez pełnomocnika oraz akcjonariusze mniejszościowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały m.in. o:

  1. zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za okres 01.07.20219 – 30.06.2020,
  2. zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.07.20219 – 30.06.2020,
  3. udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w okresie 01.07.20219 – 30.06.2020,
  4. zmianach w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Adama Mandziary i pana Michała Hałaczkiewicza.

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrachunkowy. Akcjonariusze udzielili absolutorium Zarządowi Klubu oraz Radzie Nadzorczej. Przyjęto rezygnację pana Adama Mandziary ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz pani Joanny Parchem z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej Klubu powołano panów Adama Mandziarę i Michała Hałaczkiewicza.

Obecnie Spółką Lechia Gdańsk SA kieruje trzyosobowy zarząd Robert Krupski, Piotr Zejer i Paweł Żelem, a w Radzie Nadzorczej zasiadają Adam Mandziara, Adriana Seget, Dariusz Krawczyk oraz Michał Hałaczkiewicz.

– W funkcjonowaniu Klubu nic się nie zmienia. Moja rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu i przejście do Rady Nadzorczej było przygotowywane od dłuższego czasu. Nadal będę pracował na rzecz Lechii Gdańsk. Klub jest w stabilnej sytuacji, a pozyskanie do składu Zarządu pana Pawła Żelema, managera wyróżniającego się bogatym i wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu klubami Ekstraklasy, jest doskonałą rękojmią do dalszego rozwoju Lechii Gdańsk  – powiedział  ustępujący Prezes, Adam Mandziara.

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *